• Verenigingsinformatie

  Hieronder vind je als pdf download onze statuten, de huishoudelijke reglementen en ons privacy beleid.

 • Statuten

 • Huishoudelijk reglement

 • Privacy beleid

 • Info ouders en spelers

 • Richtlijnen Sociale Media

  Korfbalvereniging De Vinken is zich ervan bewust dat sociale media een deel van het dagelijks leven zijn geworden. In deze tijd maken we gebruik van de verschillende sociale media en plaatsen berichten, foto’s, video’s op internet. De inhoud wordt bepaald door de gebruikers zelf en iedereen kan erop reageren. Door op deze wijze iets op internet te plaatsen is dat bericht, foto of video permanent toegankelijk voor iedereen. Het is openbaar voor de wereld geworden.

  K.V. De Vinken hecht eraan dat de leden voor wat betreft berichtgeving voorzichtig zijn en hun best doen om schade aan de goede naam van de vereniging te voorkomen. Het gaat dan niet alleen over informatie van en over De Vinken zelf, maar ook over de wijze waarop de leden zich uitlaten over de vereniging of bepaalde situaties.

  Social Media 

  Uitgangspunten sociale media

  1. Van de leden wordt verwacht dat zij ervoor waken dat de berichten/foto’s/video’s die zij online delen op geen enkele wijze de vereniging kunnen schaden en/of in een negatief daglicht kunnen stellen.

  2. De leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de berichten die ze op sociale media plaatsen. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor lange tijd op internet aanwezig blijft en dat deze uitlatingen aan hen persoonlijk worden toegekend.

  3. Van de leden wordt verwacht dat zij voorzichtig zijn bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de persoon zelf of voor de verenging.

  4. Bestuursleden en andere leidinggevenden, die namens de vereniging het beleid uitdragen, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van sociale media. Voor deze mensen geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van De Vinken,ook als hij of zij een privémening verkondigt.

  5. Wanneer het bestuur er kennis van neemt dat een lid handelt in strijd met bovenstaande uitgangspunten, zal het bestuur met het betreffende lid in gesprek gaan om mogelijk vervelende gevolgen tot een minimum te beperken.

 • Gedragsregels, opgesteld door NOC/NSF

  De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen en op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantatst, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamellijk gestelde doel
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
  • De beleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraken naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getine verbale intimiteiten
  • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschremen tegen schade aan (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze persoon of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen
  • (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

  samen naar een veiliger sport klimaat