Korfbalvereniging
De Vinken

Gedragsregels opgesteld door NOC*NSF

gedragsregels zijn er om een veiliger sportklimaat te creëren

De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen en op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantatst, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamellijk gestelde doel
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
 • De beleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraken naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getine verbale intimiteiten
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschremen tegen schade aan (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze persoon of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen
 • (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen


Hoofdsponsor
Korf-, bord- en shirtsponsors
Overige sponsors